Loại tệp ZM2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ZM2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ZM2 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ZM2 là gì?

Tệp .ZM2 là tệp Chương trình Zelio Soft 2 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ZM2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ZM2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ZM2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ZM2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 5 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ZM2. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ZM2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PCGATE Cá nhân PCGATE Cá nhân
Khách hàng ZoneAlarm Khách hàng ZoneAlarm
Khách hàng Zone Labs Khách hàng Zone Labs
ZoneAlarm Security Suite ZoneAlarm Security Suite
Zelio Soft Zelio Soft
Alice Total Security Alice Total Security
ZoneAlarm Pro ZoneAlarm Pro
ZoneAlarm Anti-Spyware ZoneAlarm Anti-Spyware
ZoneAlarm Cực kỳ an ninh ZoneAlarm Cực kỳ an ninh
Bao động khu vực Bao động khu vực