Loại tệp I3F

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp I3F là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp I3F hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp I3F là gì?

Tệp .I3F là tệp I3 Fax .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp I3F

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp I3F cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp I3F của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở I3F khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp I3F nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp I3F cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Fax tương tác Fax tương tác
Ứng dụng người dùng của Trung tâm tương tác Ứng dụng người dùng của Trung tâm tương tác