Loại tệp TCC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp TCC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TCC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

TCC là gì?

Tệp .TCC là tệp Mã và thông số TCruise .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TCC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TCC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TCC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở TCC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TCC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TCC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DIAdem DIAdem
Aspen DMCplus Aspen DMCplus
Spirent TestCenter Spirent TestCenter
Hondata Traction Control Manager Hondata Traction Control Manager
Ứng dụng CymTcc Ứng dụng CymTcc
Ứng dụng Xgig TraceControl Ứng dụng Xgig TraceControl