Loại tệp PAQ8F

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PAQ8F là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PAQ8F hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PAQ8F là gì?

Tệp .PAQ8F là tệp Lưu trữ được nén PAQ8F .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PAQ8F

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PAQ8F cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PAQ8F của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở PAQ8F duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 6 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PAQ8F. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PAQ8F cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PeaZip PeaZip