Loại tệp NIC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NIC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NIC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NIC là gì?

Tệp .NIC là tệp Biểu tượng NeoDesk .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NIC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NIC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NIC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở NIC duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 9 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NIC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NIC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mềm chứng chỉ NICEIC Phần mềm chứng chỉ NICEIC