Loại tệp NGRR

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NGRR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NGRR hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NGRR là gì?

Tệp .NGRR là tệp đặt trước của Native Instruments Guitar Rig 5 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NGRR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NGRR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NGRR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở NGRR duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 6 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NGRR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NGRR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Native Instruments Guitar Rig Native Instruments Guitar Rig