Loại tệp JV

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp JV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp JV hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp JV là gì?

Tệp .JV là tệp Video Bitmap Brothers JV .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp JV

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở liên doanh tương thích với loại tệp liên doanh cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Video Bitmap Brothers JV

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021