Loại tệp DC1

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DC1 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DC1 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DC1 là gì?

Tệp .DC1 là tệp Bitmap được nén DuneGraph .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DC1

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DC1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DC1 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở DC1 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 2 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DC1 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DC1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DIME-C DIME-C